skip to Main Content

VNPI Jaardiner 2018

Op 26 november was het traditionele VNPI jaardiner in Pulchri Studio te Den Haag. Onder leiding van moderator Remco de Boer werd er gedebatteerd over het te sluiten klimaatakkoord.

De VNPI directeur Erik Klooster opende de avond en liet zijn licht schijnen over de twee tafels van het klimaatakkoord waar de VNPI aan acteert, de industrietafel en de mobiliteitstafel. Hij signaleert de wonderlijke situatie dat aan de ene kant de CO2 reductiemaatregelen in de industrie een stuk kosteneffectiever zijn dan bij mobiliteit. Maar dat aan de andere kant de politieke bereidheid om te betalen voor de maatregelen in mobiliteit hoger is. Vervolgens lichten de beide voorzitters van de tafels bij Remco de Boer de stand van zaken aan de tafels toe. Zij hadden beiden vertrouwen voor de kerst de voorstellen te kunnen opleveren.

Na het voorgerecht werden de beide tafels verder belicht in twee debatten. De ontwikkelingen aan de industrietafel werden doorgenomen door Faiza Oulahsen van Greenpeace, Coby van der Linde van het Clingedael International Energy Program en Erik van Beek namens de VNPI. Het debat maakte de spanning duidelijk tussen een inzet op efficiënte en concurrerende productie in Nederland enerzijds en een snellere nationale CO2 reductie dan uit Europees beleid voortvloeit anderzijds. De mobiliteitstafel werd besproken door Marjolein Demmers van Natuur en Milieu, Olaf de Bruin van RAI vereniging en Marnix Koopmans van de VNPI. Aan deze tafel is verschil in inzicht of de verduurzaming moet worden bereikt met alleen het spoor elektrificatie van vervoer enerzijds versus de inzet van een brede mix aan maatregelen, zoals hybride aandrijfsystemen en duurzamere brandstoffen anderszijds. De VNPI kijkt er met waardering op terug dat vertegenwoordigers van twee milieuorganisaties bereid waren in debat te gaan met een VNPI vertegenwoordiger en derde expert in het betreffende veld tijdens het jaardiner van onze sector. Dit is een verworvenheid van ons Nederlandse overlegmodel dat wij graag koesteren.

Erik van Beek, raffinaderij manager van de ExxonMobil raffinaderij in Rotterdam en tevens voorzitter VNPI, sloot de avond af en bedankte de sprekers en aanwezigen voor hun inbreng. Hij keek met waardering terug op een avond waarin we er goed in slaagden om de uitdagingen aan de mobiliteitstafel en industrietafel in beeld te brengen, terwijl we volop gelegenheid hadden onder het genot van een hapje en een drankje elkaar te ontmoeten.

×Close search
Zoeken