skip to Main Content

Privacyverklaring Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI)

Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar leden, websitebezoekers, en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

1. Wie zijn wij?

Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (“VNPI”) is gevestigd te 2595 BR Den Haag, aan Prinses Margrietplantsoen 86. Als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG beslist zij welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze gegevensverwerkingen inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via onze website: www.vnpi.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

2.1 Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als:

 • U gebruik maakt van onze diensten;
 • U onze website bezoekt;
 • U via of op onze website uw gegevens invult of achterlaat;
 • U bij ons solliciteert;
 • Wij een zakelijk of klantrelatie met u onderhouden.

2.2 Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 1. Ledenadministratie. Voor het verstrekken van informatie en/of het uitnodigen voor vergaderingen van commissies, werkgroepen, werkvormen om brancheoverleg vorm te geven.
 2. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van de VNPI. En om met u contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 3. Wet- en regelgeving.Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle, bedrijfsveiligheid en overige wet en regelgeving.
 4. Zakelijke relaties. Om u informatie te verstrekken of uit te nodigen voor overleg of andere evenementen. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of magazine e.d. (voor zover u zich daarvoor heeft opgegeven). Om u facturen te sturen en uw betaling af te handelen.

2.3 Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en op basis van welke grondslag?

De VNPI verwerkt persoonsgegevens over u op basis van een van de grondslagen uit art.6 van de AVG.

Ledenadministratie
De VNPI verwerkt gegevens van personen die onze leden vertegenwoordigen in overleggen, commissies, werkgroepen en andere evenementen. Wanneer u deelneemt aan dergelijke activiteiten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst aan te bieden en worden door de VNPI bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

Websitebezoeker

 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens zoals uw IP-adres,
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier)

De grondslag voor deze verwerking is de door u verstrekte expliciete toestemming.

Sollicitanten

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

De grondslag voor deze verwerking is de door u verstrekte expliciete toestemming.

Zakelijke relaties
De VNPI verwerkt de persoonsgegevens van personen met wie wij zaken doen dan wel van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, uitvoerders, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Naam
 • (Zakelijke) adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang om met u zaken te kunnen doen.

2.4       Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De VNPI verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website) bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vnpi.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

3. Hoe lang we gegevens bewaren

VNPI zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de (Archief)wet is vereist.

4. Delen met anderen

VNPI deelt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij u hiervoor expliciete toestemming heeft verleend, dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting en/of zij hiervoor een gerechtvaardigd heeft. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VNPI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens VNPI van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen welk verzoek binnen een redelijke termijn (30 dgn) zal worden behandeld.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of het wissen van uw gegevens.

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die van u worden verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Tenslotte kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vnpi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u uw IP-adres en een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij het BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat.

6. Beveiliging

VNPI zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met VNPI via info@vnpi.nl.

7. Nieuwsbrief

Gebruikers kunnen zich aanmelden voor de VNPI Nieuwsbrief, waarmee wij geïnteresseerden informeren over relevante ontwikkelingen. Uw e-mailadres wordt met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees indien u daarvoor expliciete toestemming verleent. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

8. Evenementen en bijeenkomsten

Tijdens evenementen en bijeenkomsten die georganiseerd worden door de VNPI kunnen foto’s en/of video opnames worden gemaakt. Deze foto’s of video’s kunnen worden gepubliceerd op vnpi.nl, andere websites van de VNPI of sociale media. Door een evenement te bezoeken stemt u in dat er foto’s worden gemaakt en deze op de website en sociale media kunnen worden gepubliceerd.

9. Wijziging Privacy Verklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

10. Onze contactgegevens

Vragen over dit privacyverklaring of over onze diensten kunnen worden gericht aan: info@vnpi.nl. Per post zijn we te bereiken op het adres zoals vermeld bij punt 1.

Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer: +31 70 3155 230

 

Versie: juli 2018

×Close search
Zoeken